Rapidka - konverzačný kurz

Unikátny spôsob online konverzácie, vhodný najmä pre individuálnych študentov, ktorí už zvládli základy cudzieho jazyka.

Zarezervujte si online

 • Začiatok

  celoročne

 • Úroveň

  A1-C2

 • Počet študentov

  1

 • Počet hodín

  voliteľne

 • Dĺžka hodiny

  15 min.

 • Spôsob výučby

  online

Od: 4,90

*
*
*
*

V prípade výberu skupinového kurzu odporúčame si vopred overiť mailom alebo telefonicky dostupnosť daného
skupinového kurzu. Neplatí pre individuálne a VIP 1 kurzy.

Vysvetlenie jazykov podľa úrovní

 • Rozumie a používa známe každodenné výrazy a veľmi základné frázy zamerané na uspokojenie potrieb konkrétneho typu.
 • Vie predstaviť seba a iných a vie klásť otázky o osobných detailoch a odpovedať na ne.
 • Interaguje jednoduchým spôsobom, ak druhá osoba má pomalú a zreteľnú výslovnosť a je pripravená pomáhať.
 • V jemu blízkych oblastiach rozumie vetám a často používaným výrazom.
 • Dokáže komunikovať v rámci jednoduchých a rutinných úloh, vyžadujúcich jednoduchú výmenu informácií.
 • Jednoduchými výrazmi vie opísať svoje pozadie, aktuálne prostredie a záležitosti súvisiace s aktuálnymi potrebami.
 • Rozumie hlavným bodom zreteľného štandardného vstupu o známych záležitostiach v práci, škole, voľnom čase a pod.
 • Počas cestovania v krajinách, kde sa hovorí daným jazykom, vie riešiť väčšinu situácií.
 • Vie opísať zážitky a udalosti, sny, túžby a ambície, stručne udáva dôvody a vysvetlenia názorov a plánov.
 • Rozumie základným myšlienkam zložitejšieho textu či už na konkrétne alebo abstraktné témy.
 • Interaguje sčasti súvisle a spontánne tak, že pravidelná konverzácia s rodenými cudzincami je často bezproblémová pre obe osoby.
 • Vie vytvoriť zreteľný podrobný text o širokej škále tém.
 • Rozumie širokej škále náročných, dlhých viet a plne rozpoznáva ich význam.
 • Súvisle a spontánne dokáže vyjadriť myšlienky, bez značne zreteľného hľadania výrazov.
 • Na zložité témy vytvára jasný, správne štruktúrovaný a podrobný text, preukazujúc kontrolovanú tvorbu a spájanie viet.
 • Rozumie prakticky všetkému čo počuje alebo číta.
 • Je schopný zhrnúť informácie z rozdielnych hovorených alebo písaných zdrojov, súvisle prezentovať argumenty a dôvody.
 • Vyjadruje sa spontánne, veľmi plynule a presne, rozpoznáva jemné odtiene významu aj v najzložitejších situáciách.