Užitočné informácie

Obchodné podmienky

V nasledujúcej tabuľke nájdete cenník za kurzy pre verejnosť v Piešťanoch, pre všetky jazyky, okrem čínštiny, arabčiny a slovenčiny pre cudzincov.

1. Všeobecné informácie o jazykovej škole SKYPERS

Spoločnosť SKYPERS, s.r.o. so sídlom Kukučínova 22, 921 01 Piešťany, IČO: 46 203 141 Zapísaná v OR OS Trnava v oddieli: Sro, vl. č. 27558/T, a spoločnosť SKYPERS Group, s.r.o., IČO: 50 210 271, zapísaná v OR OS Trnava v oddieli: Sro, vl. č. 37322/T, ďalej len „Poskytovateľ“ poskytujú služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a účastníkom jazykových kurzov, študentom, alebo jeho zákonným zástupcom (ďalej len „Zákazník“) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Naším cieľom  je poskytnúť všetkým zákazníkom odborné a kvalitné služby za prijateľné ceny.

2. Vznik zmluvného vzťahu

2.1 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva“) vzniká na základe vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej Poskytovateľovi v jeho sídle. Zmluvný vzťah vzniká tiež na základe vyplnenej a odoslanej online prihlášky, ktorá je k dispozícii na webstránke Poskytovateľa a ktorú zákazník najneskôr do 3 troch pracovných dní následne podpíše v sídle Poskytovateľa. Poskytovateľ následne Zákazníkovi vydá jeden rovnopis Zmluvy. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

2.2 Zákazník v skupinovom kurze môže od zmluvy odstúpiť do 7 dní po prvej vyučovacej jednotke, a to písomným, osobným alebo telefonickým oznámením Poskytovateľovi. V prípade osobného, alebo telefonického odstúpenia od Zmluvy, je Zákazník povinný ho doplniť aj písomným, resp. emailovým oznámením najneskôr do 3 dní od oznámenia.

2.3 Zákazník v programe VIP (kurz s jedným, alebo dvomi osobami) môže od zmluvy odstúpiť pred druhou vyučovacou jednotkou spôsobom uvedeným pod predchádzajúcim bodom 2.2.

2.4 Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení kurzu je upravený v Časti 4 (Storno podmienky)

2.5 Podpísaním vyplnenej prihlášky v písomnej forme, alebo vyplnením online prihlášky Zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami Poskytovateľa.

3. Platba z kurzy

3.1. Platba za individuálne kurzy (programy VIP 1 a VIP 2)

3.1.1 Program VIP 1 je definovaný ako individuálny kurz lektora s jedným študentom. Program VIP 2 je definovaný ako kurz lektora s dvomi študentmi.

3.1.2 Za prvú hodinu kurzu programu VIP 1 a VIP 2 platia Zákazníci v hotovosti v deň vyučovania – lektorovi, alebo zástupcovi Poskytovateľa. Ak sa po prvej hodine Zákazníci rozhodnú v kurze nepokračovať, nemajú voči Poskytovateľovi žiadne ďalšie záväzky.

3.1.3 Ak sa Zákazník programu VIP rozhodne v kurze pokračovať, platí kurzovné najmenej na mesiac vopred za predpokladaný počet hodín v danom mesiaci a to najneskôr pred druhou vyučovacou jednotkou (druhým dňom výučby). Platba po jednotlivých hodinách (okrem prvej hodiny) nie je možná. Zákazník môže pokračovať v kurze až po uhradení celej platby.

3.1.4 Ak kurz nie je uhradený do druhej vyučovacej jednotky, má Poskytovateľ právo okamžite odstúpiť od Zmluvy.

3.1.5 V prípade, ak Poskytovateľ z dôvodu omeškania Zákazníka s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi, je Zákazník povinný uhradiť Poskytovateľovi neuhradené kurzovné za odobraté hodiny a zmluvnú pokutu vo výške 20,- €.

3.1.6 Ak Zákazník programu VIP nie je schopný zúčastniť sa vyučovania, musí to preukázateľne (napr. telefonicky, cez sms, emailom) nahlásiť lektorovi min. 24 hod. vopred, prípadne požiadať o náhradný termín. V opačnom prípade mu hodina prepadá v prospech Poskytovateľa a Zákazník má povinnosť takúto neospravedlnenú hodinu uhradiť Poskytovateľovi v plnom rozsahu.

3.1.7 V prípade, že Zákazník dostane náhradný termín za zrušenú hodinu a tento termín zruší v lehote kratšej ako 24 hodín, úhrada za náhradnú hodinu mu prepadá v prospech Poskytovateľa

3.1.8 V kurzoch pre 2 osoby (program VIP 2) je možné zrušiť hodinu len po dohode všetkých zúčastnených – t.j. oboch študentov a lektora. V opačnom prípade, ak sa jedna z osôb hodiny nezúčastní, jej hodina prepadá v prospech Poskytovateľa a Zákazník má povinnosť uhradiť takúto neospravedlnenú hodinu v celom rozsahu.

3.1.9 V prípade neuskutočnenia hodín z dôvodu na strane Poskytovateľa sa dohodne forma náhrady za neuskutočnené vyučovacie jednotky, alebo sa neuskutočnené hodiny odpočítajú z kurzovného za nasledujúci mesiac, alebo, po dohode so Zákazníkom, sa platba za neuskutočnené hodiny vráti formou dobropisu.

3.2.  Platba za skupinové kurzy

3.2.1 Skupinový kurz je definovaný ako kurz s počtom od 3 do 6 osôb. Vo výnimočných prípadoch, pri akciových cenách a pod. môže byť počet osôb v kurze väčší, na čo sú účastníci Poskytovateľom vopred upozornení.

3.2.2 Za prvú vyučovaciu jednotku v skupinovom kurze platí Zákazník iba v prípade, ak sa rozhodne v kurze pokračovať. Ak sa rozhodne nepokračovať, chápe sa prvá vyučovacia jednotka ako ukážková a Zákazník za ňu neplatí a môže od Zmluvy odstúpiť podľa bodu 2.2. Poskytovateľ sa tiež môže so Zákazníkom dohodnúť na inej vhodnej forme poskytovania jazykového kurzu.

3.2.3 Zákazník môže pokračovať v skupinovom kurze až po uhradení celej platby za obdobie do konca príslušného trimestra, ktorá musí byť zrealizovaná najneskôr do druhej vyučovacej jednotky v trimestri. Platba po jednotlivých hodinách nie je možná.

3.2.4 Ak skupinový kurz nie je uhradený do 7 dní od prvej vyučovacej jednotky, má Poskytovateľ právo okamžite odstúpiť od Zmluvy.

3.2.5 V prípade dlhodobej práceneschopnosti, alebo odcestovania musí Zákazník túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, vopred a preukázateľne nahlásiť lektorovi, alebo kontaktnej osobe Poskytovateľa a v relevantných prípadoch poskytnúť aj kópiu potvrdenia od lekára, resp. iné hodnoverné potvrdenie. V opačnom prípade mu platba za vymeškané hodiny prepadá v prospech Poskytovateľa.

3.2.6 V prípade neuskutočnenia hodín z dôvodu na strane Poskytovateľa, sa dohodne forma náhrady za neuskutočnené vyučovacie jednotky,, alebo sa neodučené hodiny odpočítajú z kurzovného za nasledujúci trimester, alebo, po dohode so Zákazníkom, sa platba za tieto hodiny vráti Zákazníkovi formou dobropisu.

3.2.7 V prípade, ak Poskytovateľ z dôvodu omeškania Zákazníka s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi, je Zákazník povinný uhradiť Poskytovateľovi platbu za uskutočnené neuhradené hodiny a zmluvnú pokutu vo výške 50 % kurzovného, ktoré zostáva do konca príslušného trimestra. Úhrada musí byť vykonaná do troch dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany Poskytovateľa.

3.2.8 Ak sa počet osôb v skupinovom kurze zníži na menej ako tri osoby, Poskytovateľ má právo po dohode so Zákazníkom preradiť kurz do kategórie individuálneho kurzu. Kurz sa potom riadi podmienkami kurzov VIP 1 a VIP 2.

4. Storno poplatky

4.1 Stornovať kurz bez sankčného poplatku je možné iba pred druhou vyučovacou jednotkou.

4.2 Za stornovanie skupinového kurzu po druhej vyučovacej jednotke účtujeme storno poplatok vo výške 50% zostatku kurzovného do konca príslušného trimestra.

4.3 Za stornovanie individuálneho kurzu po druhej vyučovacej jednotke účtujeme storno poplatok vo výške 20,- €.

4.4 Za stornovanie detského tábora počas jeho priebehu Zákazník uhradí cenu za absolvované dni tábora a storno poplatok vo výške 50% platby za neabsolvované dni.

4.5 Pri individuálnych kurzoch má Zákazník právo vyčerpať si predplatené hodiny do troch mesiacov (90 dní) od začatia kurzu. Po lehote 90 dní nespotrebované kurzovné prepadá v prospech Poskytovateľa, pokiaľ Zákazník nepredloží kópiu lekárskeho potvrdenia, alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje jeho neschopnosť pokračovať v kurze.

4.6 Pokiaľ  Zákazník individuálneho kurzu nevyčerpá svoj kredit do 90 dní a v tejto lehote predloží relevantný doklad preukazujúci jeho neschopnosť navštevovať kurz, môže požiadať o presun kurzovného do ďalšieho obdobia. Presun kurzovného podlieha schváleniu Poskytovateľom v každom individuálnom prípade. Ak o presun kurzovného nepožiada, nespotrebované kurzovné prepadá v plnej výške v prospech Poskytovateľa.

4.7 V prípade vrátenia časti kurzovného Zákazníkovi bude čiastka vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 15 pracovných dní.

4.8 V prípade, že Zákazník požaduje presunutie platby za kurz do ďalšieho obdobia, Poskytovateľ si účtuje manipulačný poplatok vo výške 20,- €. Do ďalšieho obdobia sa presúva iba kredit v počte predplatených hodín od dátumu schválenia presunu Poskytovateľom. Presun platby nie je nárokovateľný.

4.9 Ak študent po presune platby nenastúpi na kurz v dohodnutom termíne bez zdokladovania vážneho dôvodu, presun platby na ďalšiu etapu už nebude možný a nespotrebovaný kredit prepadá v plnej výške v prospech Poskytovateľa.

4.10 Vrátenie celej platby po druhej vyučovacej jednotke nie je možné v žiadnom prípade.

5. Ostatné podmienky

5.1 Kurzovné je možné hradiť kartou, prevodom na účet, vkladom, alebo platbou v hotovosti. Pokyny k platbe sú uvedené v informácii o platbe, ktorú Zákazník dostane na začiatku kurzu a potom podľa typu kurzu každý mesiac, alebo trimester.

5.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v kurzoch a to najmä zmenu učebne, zmenu učebného materiálu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách, výmenu lektora a pod.

5.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet osôb v skupinovom kurze.

5.4 Ak sa osoba nezúčastní troch po sebe nasledujúcich vyučovaní bez akéhokoľvek udania dôvodu, bude sa Poskytovateľ domnievať, že osoba už stratila záujem a Poskytovateľ má právo prijať do skupiny inú osobu. Uvedené platí pri všetkých druhoch kurzov. V takomto prípade sa neúčasť osoby bude posudzovať ako nedodržanie obchodných podmienok bez nároku na finančnú náhradu.

6. Reklamácie

Zákazník má právo reklamovať jazykové vzdelávanie poskytované Poskytovateľom. Reklamáciu služby je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi v písomnej forme, osobne, alebo doručenou poštou na adresu jeho sídla. Poskytovateľ vybaví takto uplatnenú reklamáciu, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Z dôvodu naplnenia kapacít môže Poskytovateľ od zmluvy zo Zákazníkom odstúpiť. Prednosť majú Zákazníci, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa, resp. úhrada v hotovosti.

7.2 Poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah okamžitým odstúpením v prípadoch uvedených v bodoch 3.1.4 a 3.2.4.

7.3 V prípade neuskutočnenia, či prerušenia kurzu na dobu štyri týždne a viac, resp. jeho zrušenia zo strany Poskytovateľa, má Zákazník nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenia alikvótnej časti kurzovného.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu Zákazníka budú uvedené údaje znehodnotené.

8.2 Zákazník vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

9. Ako sa prihlásiť

Do kurzov sa môže Zákazník prihlásiť kedykoľvek v priebehu školského roka, telefonicky, mailom alebo pri osobnej návšteve v jazykovej škole SKYPERS. Ak je to potrebné, alebo ak o to Zákazník požiada, Poskytovateľ vykoná pred začatím kurzu Zákazníkovi, resp. jeho študentom jazykový audit. Ak nie je dohodnuté inak, sadzba za jazykový audit sa riadi aktuálnym cenníkom. V prípade, že Poskytovateľ nemá otvorený kurz požadovanej úrovne, zapíše Zákazníka na zoznam čakateľov.
Online prihláška nie je záväzná, pokiaľ ju Zákazník osobne nepodpíše: Na všetky typy kurzov sa môžete nezáväzne prihlásiť tu »