Nemčina v zdravotníctve

Naši kvalifikovaní lektori vás pripravia na prácu v zdravotníctve v nemecky hovoriacich krajinách.

Zarezervujte si online


 • Začiatok


  Celoročne


 • Dĺžka kurzu


  17x


 • Dĺžka hodiny


  60 minút


 • Úrovne


  B1


 • Počet študentov


  1

Od: 340,00

*
*
*

V prípade výberu skupinového kurzu odporúčame si vopred overiť mailom alebo telefonicky dostupnosť daného
skupinového kurzu. Neplatí pre individuálne a VIP 1 kurzy.

Vysvetlenie jazykov podľa úrovní

 • Rozumie a používa známe každodenné výrazy a veľmi základné frázy zamerané na uspokojenie potrieb konkrétneho typu.
 • Vie predstaviť seba a iných a vie klásť otázky o osobných detailoch a odpovedať na ne.
 • Interaguje jednoduchým spôsobom, ak druhá osoba má pomalú a zreteľnú výslovnosť a je pripravená pomáhať.
 • V jemu blízkych oblastiach rozumie vetám a často používaným výrazom.
 • Dokáže komunikovať v rámci jednoduchých a rutinných úloh, vyžadujúcich jednoduchú výmenu informácií.
 • Jednoduchými výrazmi vie opísať svoje pozadie, aktuálne prostredie a záležitosti súvisiace s aktuálnymi potrebami.
 • Rozumie hlavným bodom zreteľného štandardného vstupu o známych záležitostiach v práci, škole, voľnom čase a pod.
 • Počas cestovania v krajinách, kde sa hovorí daným jazykom, vie riešiť väčšinu situácií.
 • Vie opísať zážitky a udalosti, sny, túžby a ambície, stručne udáva dôvody a vysvetlenia názorov a plánov.
 • Rozumie základným myšlienkam zložitejšieho textu či už na konkrétne alebo abstraktné témy.
 • Interaguje sčasti súvisle a spontánne tak, že pravidelná konverzácia s rodenými cudzincami je často bezproblémová pre obe osoby.
 • Vie vytvoriť zreteľný podrobný text o širokej škále tém.
 • Rozumie širokej škále náročných, dlhých viet a plne rozpoznáva ich význam.
 • Súvisle a spontánne dokáže vyjadriť myšlienky, bez značne zreteľného hľadania výrazov.
 • Na zložité témy vytvára jasný, správne štruktúrovaný a podrobný text, preukazujúc kontrolovanú tvorbu a spájanie viet.
 • Rozumie prakticky všetkému čo počuje alebo číta.
 • Je schopný zhrnúť informácie z rozdielnych hovorených alebo písaných zdrojov, súvisle prezentovať argumenty a dôvody.
 • Vyjadruje sa spontánne, veľmi plynule a presne, rozpoznáva jemné odtiene významu aj v najzložitejších situáciách.